دوره +Security کامپتیا با هدف آموزش مبانی امنیت به کلیه متخصصین فن آوری اطلاعات ایجاد گردیده است.یکی از نقاط تمرکز دوره بر روی واژگان و اصطلاحات فنی امنیت و همچنین آشناسازی متقاضیان با انواع تهدیدات امنیتی سیستم ها می باشد. بسیاری از مدارک بین المللی ، +Security را به عنوان پیشنیاز مدارک خود و برخی آن را به جای یک آزمون در سری آزمون های خود محسوب می نمایند. به عنوان مثال مدرک +Security به عنوان یکی از آزمون های انتخابی در سری MCSE 2003/MCSA 2003 در گرایش امنیت توسط مایکروسافت پذیرفته می گردد .

پیشنیاز

آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه و گذراندن دوره +Network

محتوای دوره

Measuring and Weighing Risk

Monitoring and Diagnosing Networks

Understanding Devices and Infrastructure

Access Control, Authentication

and Authorization

Protecting Wireless Networks

Securing the Cloud

Host, Data, and Application Security

Cryptography

Malware, Vulnerabilities, and Threats

Social Engineering and Other Foes

Security Administration

Disaster Recovery and Incident Response