برقراری ارتباطات شبکه های محلی با در نظر گرفتن Performance و Security

برقراری ارتباطات شبکه های گسترده با تکنولوژی های Frame Relay و MPLS

اعمال محدودیت و همچنین گارانتی کردن پهنای باند

حفظ کیفیت صدا و ویدئو در ارتباطات WAN و LAN

پیاده سازی Multicast Routing و Multicast Switching

اعمال مباحث امنیتی در پیاده سازی شبکه های LAN

پیشنیاز

CCNP Security

محتوای دوره

 Firewall – PIX and ASA Firewall
Firewall – IOS Firewall
VPN
Intrusion Prevention System (IPS)
Identity Management
Advanced Security
Network Attacks
Cisco Device Operation
General Networking Theory
Bridging and LAN Switching
IP
IP Routing
QoS
WAN
LAN
Multiservice
IP Multicast
Bridging and Switching
IGP Routing
BGP Routing
SP Multicast
MPLS
L3/L2 VPN
SP QoS and Security
High Availability
Management
Infrastructure, Connectivity, Communications, Network Security
Security Protocols
Application and Infrastructure Security
Threats, Vulnerability Analysis and Mitigation
Cisco Security Products, Features and Management
Cisco Security Technologies and Solutions
Security Policies and Procedures, Best Practices, Standards