در این دوره مطالبی که به مخاطبین محترم ارائه می­ شود عبارتند از آشنایی با چهارچوب های امن سازی تجهیزات شبکه سیسکو. آشنایی با اعتبارسنجی و احراز هویت ، آشنایی با رمزنگاری و پیاده سازی شبکه خصوصی مجازی، مدیریت یک شبکه امن و امن سازی یک شبکه محلی . پیاده سازی فایروال و سیستم پیش گیری از نفوذگری می ­باشد.

 پیشنیاز

CCNA-RS CEH

محتوای دوره

 Modern Network Security Threats
Securing Network Devices
Authentication, Authorization and Accounting
Implementing Firewall Technologies
Implementing Intrusion Prevention
Securing the Local Area Network
Cryptography
Implementing Virtual Private Networks
Managing a Secure Network