دوره در این دوره مطالب کلیدی در خصوص آشنایی با تکنیک های نفوذ و راه های کشف حفره های امنیتی شبکه ارائه میگردد. همچنین مطالب مهمی در جهت آشنایی مخاطب با دانش و ابزار های نفوذگران به شبکه در جهت کشف نقاط ضعف آن ارائه شده بطوریکه این عزیزان میتوانند یک شبکه را ارزیابی امنیتی نمایند. در نهایت مخاطبین با چک لیست های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی امنیتی سیستم ها را کسب نموده تا قادر به شناسایی آسیب پذیریها و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تستهای نفوذ باشند. این دوره پیش نیاز بسیاری از دوره های امنیتی پیشرفته تر میباشد.

پیشنیاز

 CCNA, MCSA

محتوای دوره

Introduction to Ethical Hacking

Foot printing and Reconnaissance

Scanning Networks

Enumeration

System Hacking

Malware Threats

Sniffing

Social Engineering

Denial-of-Service

Session Hijacking

Hacking Webservers

Hacking Web Applications

SQL Injection

Hacking Wireless Networks

Hacking Mobile Platforms

Evading IDS, Firewalls, and Honeypots