دوره CISA بر روی مهارت های بازرسی,کنترل و امنیت سیستم های اطلاعاتی تاکید د ارد.دوره CISA به عنوان استانداردی برای افرادی است که فناوری اطلاعات وسیستم های کسب و کار سازمان ها را بازرسی,کنترل , مانیتور و ارزیابی می کنند.دوره CISA مورد تائید موسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANST) می باشد.

پیشنیاز

+Network

محتوای دوره

Secrets of a Successful IS Auditor
Audit Process
IT Governance
Networking Technology
Life Cycle Management
IT Service Delivery
Information Asset Protection
Disaster Recovery and Business Continuity