مخاطبان در این دوره با مفاهیمی همچون استانداردسازی ، مفاهیم فرآیندها امنیتی
لزوم سیستماتیک مدیریت امنیت اطلاعات
آشنایی با مدیریت بحران و مزایای آن
آشنایی با مدیریت ریسک و برنامه های امنیتی

پیشنیاز

security+,  ECIH

محتوای دوره

Information Security Governance
Information Risk Management and Compliance
Information Security Program Development and Management
Information Security Incident Management