دوره CISSP اولین دوره در زمینه امنیت اطلاعات بود که اعتبار آن در سازمان استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارهای جهانی (ISO) تصویب شد. این دوره عمق و وسعت دانش یک فرد را با تمرکز بردامنه های امنیت اطلاعات (Information Security) مورد ارزشیابی قرار می‌دهد.

پیشنیاز

پنج سال سابقه در حداقل دو دامنه امنیتی

محتوای دوره

Access Control Systems and Methodology
Application and Systems Development Security
Business Continuity Planning (BCP)
Disaster Recovery Planning
Cryptography
Information Security and Risk Management
Legal, Regulations, Compliance and Investigations
Operations Security
Physical (Environmental) Security
Security Management Practices
Telecommunications and Network Security