آشنایی با چهارچوب های تست نفوذ

آنالیز امنیتی شبکه و نرم افزارها

تجزیه و تحلیل فرآیند های تست نفوذ پذیری

آشنایی با نحوه ساخت یک الگوی مناسب جهت گزارش های تست نفوذ

پیشنیاز

ceh

محتوای دوره

Security Analysis and Penetration Testing Methodologies
TCP IP Packet Analysis
Pre-penetration Testing Steps
Information Gathering Methodology
Vulnerability Analysis
External Network Penetration Testing Methodology
Internal Network Penetration Testing Methodology
Firewall Penetration Testing Methodology IDS Penetration Testing Methodology
Web Application Penetration Testing Methodology
SQL Penetration Testing Methodology
Database Penetration Testing Methodology
Wireless Network Penetration Testing Methodology
Mobile Devices Penetration Testing Methodology
Cloud Penetration Testing Methodology
Report Writing and Post Test Actions