آشنایی با سیاست های امنیتی در لایه های شبکه

پیاده سازی سیاست های امنیتی مدیریت بحران

آشنایی با ضرورت تهیه لاگ از فعالیت کاربران در شبکه

ضرورت پیاده سازی نسخه پشتیبان

سیاست برنامه ریزی مدیریت بحران

ضرورت پیاده سازی بازیابی سیستم ها

سیاست های امنیتی مدیریت ریسک

پیشنیاز

CEH

محتوای دوره

Introduction to Disaster Recovery and Business Continuity
Nature and Causes of Disasters
Emergency Management
Laws and Acts
Business Continuity Management
Disaster Recovery Planning Process
Risk Management
Facility Protection
Data Recovery
System Recovery
Backup and Recovery
Centralized and Decentralized System Recovery
Windows Data Recovery Tools
Linux, Mac and Novell Netware Data Recovery Tools
Incident Response
Role of Public Services in Disaster
Organizations Providing Services during Disasters
Organizations Providing Disaster Recovery Solutions
Case Studies