آشنایی با سیاست های امنیتی در لایه های مختلف شبکه

پیاده سازی سیاست های امنیتی در لایه ۲ شبکه.

آشنایی با ضرورت تهیه لاگ از فعالیت کاربران در شبکه

ضرورت پیاده سازی امنیت در لایه Application

ارتقا سطح امنیتی با دیدگاه دفاعی

توانایی تجزیه و تحلیل تهدیدات داخلی و خارجی در شبکه

اعمال سیاست های امنیتی متناسب با نیاز سازمان

پیش نیاز

CEH

محتوای دوره

Fundamentals of Computer Network
Network Protocols
Protocol Analysis
Hardening Physical Security
Network Security
Security Standards Organizations
Security Standards
Security Policy
IEEE Standards
Network Security Threats
Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention Systems (IPS)
Firewalls
Packet Filtering and Proxy Servers
Bastion Host and Honeypots
Securing Modems
Troubleshooting Network
Hardening Routers
Hardening Operating Systems
Patch Management
Log Analysis Application Security
Web Security

E-mail Security
Authentication: Encryption, Cryptography and Digital Signatures
Virtual Private Networks and Remote Networking
Wireless Network Security
Creating Fault Tolerance
Incident Response
Disaster Recovery and Planning
Network Vulnerability Assessment