آشنایی با سیستم های مهندسی امنیت

آشنایی با مدیریت ریسک در قالب فریمورک RMF

آشنایی با مدیریت های تکنیکی امنیت

آشنایی با سیاست های اطمینان اطلاعاتی و امنیتی دولت ایالات متحده

آشنایی با مجوز ها و گواهی های امنیتی

پیشنیاز

CISSP

محتوای دوره

Systems Security Engineering
Certification and Accreditation (C&A) Risk Management Framework (RMF)
Technical Management
U.S. Government Information Assurance Related Policies and Issuances