این دوره بر خلاف دوره های موجود لینوکس که به مبحث سیستم عامل و کار با ابزارهای لینوکس می پردازند، قصد دارد متخصصین شبکه را که با مفاهیم شبکه آشنایی دارند را با سرویس های لینوکس به صورت عملی آشنا کند.

 پیشنیاز

+Security

Lpic1

مجتوای دوره

 IntroductionInstalling Linux
Network Configuration
Advanced Setup Software RAID
Advanced Setup LDAP Authentication
Advanced Setup System Updates Upgrades
Services SSH SFTP
Services Samba
Services NFS
Services MySQL
Services DHCP

Services DNS
Services Web Servers
Services Email
Services Proxy
Services FTP
Service Load Balancing
Tools of the Trade Web admin
Troubleshooting Hard Disk Errors
Troubleshooting Network Errors
Troubleshooting System Load
(Cryptography
Access Control
Application Security
Operations Security
Network Securityy)