برقراری ارتباطات شبکه های محلی با در نظر گرفتن Performance و Security

برقراری ارتباطات شبکه های گسترده با تکنولوژی های Frame Relay و MPLS

اعمال محدودیت و همچنین گارانتی کردن پهنای باند

حفظ کیفیت صدا و ویدئو در ارتباطات WAN و LAN

پیاده سازی Multicast Routing و Multicast Switching

اعمال مباحث امنیتی در پیاده سازی شبکه های LAN

پیشنیاز

MCSA

محتوای دوره

Use Microsoft security tools
Secure Microsoft servers
Secure Microsoft desktops
Secure Microsoft networks