تست نفوذ گری برای برنامه ریزی ، شناسایی وبرنامه ریزی به صورت جامع

آشنایی با اسکن عمقی

حمله ی گذرواژه به طور عمقی و نرم افزار تست نفوز وب

پیشنیاز

CEH

محتوای دوره ها

Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon
In-Depth Scanning
Exploitation
Post-Exploitation and Merciless Pivoting
In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing
Penetration Test & Capture the Flag Workshop