در این دوره ابتدا افراد با مبانی تست نفوذ و جمع آوری اطلاعات پیشرفته آشنا می شوند . سپس روش های پیدا کردن آسیب پذیری های مربوط به Buffer Overflow در نرم افزارهای تحت ویندوز و لینوکس فرا می گیرند

پیشنیاز

CEH

محتوای دوره

BackTrack Basics
BackTrack Services
The Bash Environment
Netcat the Almighty
Using Wireshark
Information Gathering Techniques
Netcraft
Whois Reconnaissance
Open Services Information Gathering
SNMP Reconnaissance
Microsoft NetBIOS Information Gathering
Maltego
Port Scanning
Exploiting Windows Buffer Overflows
DNS Spoofing
SSL Man in the Middle
ARP Spoofing
Working With Exploits
Buffer Overflow Exploitation
Port Fun
Looking for Exploits on the Web
Transferring Files
Exploit Frameworks
Client Side Attacks
Port Redirection
Online Password Attacks
Offline Password Attacks
Physical Access Attacks
Web Application Attack Vectors
SQL Injection in ASP/MSSQL
Trojan Horses
Windows Oddities
Rootkits
Password Attacks