آشنایی با هک اخلاقی و تست نفوذ وب

مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات

شناسایی، پیکربندی و اعتبار سنجی در تست ها

تست نفوذگری با روش تزریق

تست نفوذگری به روشJavaScript and XSS

پیشنیاز

یک زبان برنامه نویسی CEH یا PWK

محتوای دوره

Web Penetration Testing and Ethical Hacking: Introduction and Information Gathering
Web Penetration Testing and Ethical Hacking: Configuration, Identity, and Authentication Testing
Web Penetration Testing and Ethical Hacking: Injection
Web Penetration Testing and Ethical Hacking: JavaScript and XSS
Web Penetration Testing and Ethical Hacking: CSRF, Logic Flaws and Advanced Tools
Web Penetration Testing and Ethical Hacking: Capture the Flag