آشنایی با دیدگاه های هکر های وب سایت

کشف سرور ، کشف کلاینت

پیدا کردن راه های نفوذ پیشرفته برای برنامه های وب

نرم افزار Firewall وب

پیشنیاز

Web Application Penetration Testing

 محتوای دوره

 The Attacker’s View of the Web
Reconnaissance and Mapping
Server-Side Discovery
Client-Side Discovery
Advance Discovery and Exploitation for Web Applications
Web Application Firewall and Filter Bypass