تحلیل داده های جمع آوری شده و مک آدرس بیسیم

آشنایی با ابزار های تحلیلی اطلاعات

آشنایی با روش های رمزنگاری و حملات شبکه های بیسیم

استراتژی های امنیتی شبکه های بیسیم

پیشنیاز

CEH

محتوای دوره

Wireless Data Collection and WiFi MAC Analysis
Wireless Tools and Information Analysis
Client, Crypto, and Enterprise Attacks
Advanced WiFi Attack Techniques
Bluetooth, DECT and ZigBee Attacks
Wireless Security Strategies and Implementation